Χαρτογραφησεις, GIS

     Με χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού πεδίου (γεωδαιτικός σταθμός gps), αναλαμβάνουμε την χαρτογράφηση εδαφών, σημείων , αγροτεμαχίων  με σκοπό την εκπόνηση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (ΓΠΣ) καθώς και την έκδοση χαρτών υψηλής ακρίβειας

gis