Αδειοδότηση

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας λειτουργίας για κτηνοτροφικές μονάδες και την έκδοση άδειας χρήσης νερού για γεωτρήσεις.